Pomagamy Liderom zapanować nad różnorodnością ich środowiska pracy. Pomagamy je zaprojektować, uporządkować, kontrolować.

Zobacz: Czym jest Środowisko Pracy Lidera?

Czym jest Środowisko Pracy Lidera?

Współczesny Lider funkcjonuje w określonych realiach prawnych, ekonomicznych i społecznych. Funkcjonuje w narzuconym przez innych ludzi tempie, za którym często trudno mu nadążyć. I ma przy tym do wykonania coraz więcej różnorodnych zadań. A funkcjonować musi szybko, skutecznie, perfekcyjnie i w dodatku w kilku obszarach jednocześnie: w obszarze społecznym, zawodowym i rodzinnym. W każdym z tych obszarów pełni jakieś role i wykonuje zadania. W obszarze społecznym powinien być dobrym sąsiadem, kolegą, społecznikiem. W obszarze zawodowym musi jawić się jako osoba odpowiedzialna, profesjonalna, dyspozycyjna i zaangażowana. W obszarze rodzinnym oczekuje się od niego natomiast szczerości, otwartości, bliskości, zaangażowania emocjonalnego w sprawy członków rodziny. Będąc aktywnym w każdym z tych obszarów musi uwzględniać realia związane z otoczeniem: kulturą, prawem, obyczajami, potrzebami innych, konkurencją, zapotrzebowaniem na produkt czy usługę. Musi zmagać się z problemami w zarządzaniu firmą, problemami prawnymi, problemami z pracownikami, współpracownikami, klientami. Musi także radzić sobie z problemami rodzinnymi i osobistymi: konfliktami praca-rodzina i rodzina-praca, własnymi deficytami, doświadczeniami, własnymi potrzebami, własnymi dążeniami (często zresztą nieuświadomionymi). Wszystkie te obszary – społeczny, zawodowy i rodzinny – oraz realia prawne, ekonomiczne i społeczne tworzą łącznie złożone Środowisko Pracy Lidera.

Zobacz: Oferta dla lidera

Co jest na rynku oferowane Liderowi w zakresie radzenia sobie z trudnościami?

Lider może skorzystać z doradztwa prawnego (w zakresie rozwiązania konkretnego problemu prawnego), doradztwa gospodarczego (dotyczącego np. restrukturyzacji działu, sporządzenia audytu), doradztwa w zakresie psychologii biznesu (skoncentrowanego np. na poprawie komunikacji w firmie), ogólnej pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz z różnego rodzaju wsparcia, konsultingu, coachingu. Wszystkie te propozycje są mocno wyspecjalizowane, rozłączne, niezależne od siebie. Brak jest natomiast na rynku oferty wsparcia skoncentrowanego wprost na osobie Lidera, wsparcia uwzględniającego z jednej strony złożoność Środowiska Pracy Lidera, a z drugiej konieczność podejścia do każdego problemu z punktu widzenia psychologii, prawa i zarządzania firmą jednocześnie.

Zobacz: Co nas wyróżnia

Co nas wyróżnia? W co wierzymy?

Nasze wsparcie dedykowane jest Liderowi i skoncentrowane na nim i jego problemach, widzianych jednocześnie w świetle psychologii, prawa i zarządzania firmą, z uwzględnieniem złożoności środowiska, w którym Lider funkcjonuje. Wierzymy bowiem, że tylko jednoczesne, spójne i kompleksowe spojrzenie na problem – w trzech obszarach (społecznym, zawodowym, rodzinnym) i z punktu widzenia trzech dziedzin wiedzy (psychologii, prawa, zarządzania firmą) – daje możliwość skutecznej pomocy w rozwiązaniu problemu. Nazywamy to podejście całościowym.
Posiadamy wiedzę psychologiczną, prawną i zarządczą, mamy doświadczenie osobiste, zawodowe i to, zdobyte dzięki aktywności społecznej. Pozwala nam to spojrzeć na stawiane przed nami zadania z ogólnej, bardziej realnej, życiowej, ale jednocześnie profesjonalnej perspektywy. Każdy bowiem problem ma wiele wymiarów. Spór z klientem na przykład, niekoniecznie musi prowadzić do sądowego rozstrzygnięcia – być może przyczyna sporu leży po stronie niewłaściwej komunikacji interpersonalnej. Niezadowolenie z pracy, być może, wynika z trudnych relacji w rodzinie, a ich poprawa zmieni postrzeganie rzeczywistości, bez potrzeby „naprawiania” przedsiębiorstwa poprzez na przykład zbędną restrukturyzację. Wierzymy, że tak właśnie – jednolicie, spójnie i wielowymiarowo – należy postrzegać nasze sprawy.

Zobacz: Środowisko Pracy Lidera należy zaprojektować!

Środowisko Pracy Lidera należy zaprojektować!

Tak jak projektuje się np. dom, tak też – naszym zdaniem – należy podejść do zaprojektowania Środowiska Pracy Lidera. Projektując dom musimy brać pod uwagę wiedzę i doświadczenie z kilku dziedzin nauki, znać potrzeby człowieka, uwzględnić wytrzymałość materiałów, pamiętać o grawitacji, przestrzegać prawa, stosować normy. Projekt środowiska pracy wymaga także uwzględnienia różnych wątków i wielowymiarowego spojrzenia. Inaczej, skupiając się na jednym tylko zagadnieniu (np. sukces w pracy), tracimy z pola widzenia inne wartości (np. życie rodzinne). Możemy wówczas łatwo doprowadzić do „budowlanej” katastrofy! Dlatego też, pomagamy Liderowi tak zaprojektować jego środowisko pracy, aby prawdopodobieństwo katastrofy było jak najmniejsze.
Gdy już jednak widać rysy na konstrukcji, pomagamy zdiagnozować problemy i potrzeby, ułożyć plan remontu, wdrożyć go w życie, a potem skontrolować cały proces naprawy, patrząc na ten proces z punktu widzenia osoby Lidera (zwłaszcza w kontekście psychologi), warunków zewnętrznych (w szczególności prawnych) i reguł biznesowych (przede wszystkim zarządzania firmą).

zebatka1
zebatka1
class="last-menu-item menu-itemve-menu-pro" class="">
  • Inspiracja
  • O nas
  • kontakt